Episode 15: SUNDAY SERMON – Time To Move Forward – Jeff McGee